Wat te doen bij een klacht

Meld jouw klacht zo snel mogelijk bij de begeleider van Atelier De Raaf. Het is fijn als je eerst met jouw eigen begeleider kan praten wanneer je ontevreden bent. Het is mogelijk dat het voor de begeleider niet duidelijk is dat je ontevreden bent. Je geeft ons dan de kans om samen met jou te kijken naar verbeteringen en onvrede weg te nemen.

Lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan of komen we er samen niet uit? Dan kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Atelier De Raaf. Deze klacht wordt dan vertrouwelijk en onafhankelijk behandeld. Atelier De Raaf is hiervoor aangesloten bij de Geschilleninstantie van ‘De Zorgprofessional’. De functies en instanties van de coöperatie ‘De Zorgprofessional’ zijn opgesteld conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en erkent door het ministerie van VWS. Je mag jouw klacht gratis melden bij de klachtenfunctionaris die jou kan bijstaan in een bemiddelingsgesprek of adviseert bij vervolgstappen.
Je kan rechtstreeks contact opnemen.


Contactgegevens Klachtenfunctionaris

Mw. W. Verwoerd
T 06 4837 8017
info@willekeverwoerd.nl

Aansluitnummer van Atelier De Raaf: 749

Privacybeleid

Voor het aangaan van overeenkomst van begeleiding heeft Atelier De Raaf toestemming nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken in het ondersteuningsplan en te kunnen delen met betrokken instanties en hulpverleners wanneer dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Op deze registraties is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Atelier De Raaf voldoet aan de wettelijk eisen die worden gesteld in de Europese privacywet en worden niet buiten Europa verwerkt. De van toepassing zijnde zaken zijn vastgelegd in dit reglement.

De volgende gegevens worden verwerkt:
Naam
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSN nummer
Medische gegevens
Indicatiegegevens
Hulpverleningsgegevens
Contactgegevens betrokkenen/familie/contact voor noodgevallen

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
De grondslag waarop het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op:

• Toestemming; Je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de ondersteuningsovereenkomst die Atelier De Raaf met jou heeft gesloten.
• Wettelijke verplichting: In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Atelier De Raaf, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Atelier De Raaf, persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Toegang tot het cliëntendossier
Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien. Behalve de eigenaar van Atelier De Raaf heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Atelier De Raaf wordt samengesteld. Dit zijn Begeleiders ; inval-begeleiders ; Assistent begeleiders. De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Vrijwilligers hebben in principe geen toegang tot het dossier, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van client. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.

Beveiliging
Atelier De raaf neemt de bescherming van perjouw soonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Atelier De Raaf  om samen naar een oplossing te zoeken.

Client Tevredenheid

Het klanttevredenheidsonderzoek bij Atelier De Raaf biedt een waardevol inzicht in de
ervaringen en behoeften van de cliënten. Over het algemeen blijkt uit de resultaten dat de
cliënten zeer tevreden zijn met de geboden dienstverlening en de sfeer binnen de
dagbesteding. De begeleiding wordt als deskundig, ondersteunend en passend ervaren, wat
bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ook de communicatie en
betrokkenheid worden als positief beoordeeld, hoewel er nog ruimte is voor verbetering met
betrekking tot het luisteren naar en opmerken van problemen bij de cliënten.
De resultaten tonen aan dat Atelier De Raaf een belangrijke bijdrage levert aan de
persoonlijke groei, ontwikkeling en welzijn van haar cliënten. De dagbesteding biedt een
kansrijke omgeving waarin creativiteit wordt gestimuleerd en waar ruimte is voor individuele
expressie en groei.