Privacybeleid

Voor het aangaan van overeenkomst van begeleiding heeft Atelier De Raaf toestemming nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken in het ondersteuningsplan en te kunnen delen met betrokken instanties en hulpverleners wanneer dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. Op deze registraties is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Atelier De Raaf voldoet aan de wettelijk eisen die worden gesteld in de Europese privacywet en worden niet buiten Europa verwerkt. De van toepassing zijnde zaken zijn vastgelegd in dit reglement.

De volgende gegevens worden verwerkt:
Naam
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSN nummer
Medische gegevens
Indicatiegegevens
Hulpverleningsgegevens
Contactgegevens betrokkenen/familie/contact voor noodgevallen

Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
De grondslag waarop het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op:

• Toestemming; Je geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door akkoord en instemming te geven aan de ondersteuningsovereenkomst die Atelier De Raaf met jou heeft gesloten.
• Wettelijke verplichting: In de Wet maatschappelijke ondersteuning en in de Jeugdwet is opgenomen dat zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen, waaronder Atelier De Raaf, persoonsgegevens voor gemeenten, CAK, SVB, CIZ en toezichthoudende ambtenaren mogen verwerken en met hen mogen uitwisselen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. In de Wet langdurige zorg is opgenomen dat zorgaanbieders, waaronder Atelier De Raaf, persoonsgegevens en gegevens over gezondheid mogen uitwisselen met Wlz-uitvoerders, het CAK en het CIZ, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Toegang tot het cliëntendossier
Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de cliënt zijn betrokken en personen die van de cliënt hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het cliëntdossier inzien. Behalve de eigenaar van Atelier De Raaf heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een cliëntdossier dat door Atelier De Raaf wordt samengesteld. Dit zijn Begeleiders ; inval-begeleiders ; Assistent begeleiders. De medewerkers die deze functies bekleden hebben allen een geheimhoudingsplicht. Vrijwilligers hebben in principe geen toegang tot het dossier, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van client. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliënt worden in het cliëntdossier opgeslagen.